GIẤY DÁN TƯỜNG 396 QUANG TRUNG THI CÔNG TRANH 3D  
Đá mỹ nghệ ninh vân